Europa Barbarorum modification for Rome: Total War
Features Factions Gallery Downloads Forum Contacts Links
Aedui

Arche Seleukeia

Arverni

Baktria

Casse

Epeiros

Getai

Hayasdan

Iberia

Karthadastim


History Units

None written yet.

Lusotannan

Makedonia

Pahlava

Pontos

Ptolemaioi

Romani

Saba

Saka

Sauromatae

Sweboz

Eleutheroi